حوزه آموزش مجازی

 • طراحی سامانه مدیریت آموزش مجازی – LMS
 • طراحی سامانه اطلاعات مدیریت آموزشی – EMIS
 • راه اندازی سرویس ابری آموزش مجازی – OMEGA LMS
 • راه اندازی پرتال آموزشی
 • مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی با ارائه زیرساخت
 • تولید محتوای سفارشی آموزش مجازی

حوزه کسب و کار الکترونیک

 • طراحی پرتال های شرکتی(محصول محور، پروژه محور یا خدمت محور)
 • طراحی فروشگاه الکترونیک مبتنی بر پرتال
 • طراحی و تولید سامانه مدیریت کسب و کار – BMS
 • طراحی و توسعه نرم افزارهای سفارشی مبتنی بر وب

حوزه سازمان الکترونیک(سازمان ها و شرکت ها)

 • طراحی سامانه مدیریت فرآیندهای کسب و کار – BPMS
 • طراحی و توسعه خدمات الکترونیک سازمانی در قالب میز خدمت
 • طراحی نرم افزارهای سازمانی سفارشی مبتنی بر وب
 • طراحی و توسعه پرتال های سازمانی (پرتال های اینترنتی و پرتال های داخلی)